Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

Samenvatting

Het sluiten van de overeenkomst

De BUVA sleutel service is in samenwerking met ABUS Nederland B.V. Voor vragen neem dan contact op met ABUS.

Aanbod
Op de website van ABUS Nederland B.V. (‘ABUS’) worden producten te koop aangeboden. ABUS streeft er naar waarheidsgetrouwe foto’s en voldoende concrete omschrijvingen bij de aangeboden producten te plaatsen om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken.

Prijs
De op de website van ABUS genoemde prijzen betreffen prijzen inclusief BTW.

Bestel- en betaalproces
De bestelling van een product vindt plaats door middel van het doorlopen van de stappen uit het bestel en betaalproces zoals die volgen uit de website.

Totstandkoming overeenkomst
Na invoering van de bestelling en de betalingswijze ontvangt u van ABUS een opdrachtbevestiging per e-mail. In deze opdrachtbevestiging staan uw bestelling en de contractuele bepalingen omschreven.

Betaling
De prijs voor het bestelde product dient door u te worden betaald door middel van de op de website aangegeven betaalmogelijkheden.

Herroeping overeenkomst en retournering product
De producten die op de website van ABUS worden aangeboden en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit geldt in ieder geval voor sleutels die in opdracht van de consument door ABUS worden vervaardigd. Dat betekent dat voor deze producten geen bedenktermijn geldt.

Levering
ABUS levert het bestelde product zo spoedig mogelijk via haar transporteur. U ontvangt een track & trace code, zodat duidelijk is waar het product zich bevindt en wanneer het product wordt geleverd op het overeengekomen afleveradres in Nederland.

Klachten & geschillen
Indien u onverhoopt klachten heeft over ABUS of het aan u door ABUS geleverde product dan kunt u deze klacht indienen bij ABUS. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. De rechtsverhouding tussen ABUS en de consument wordt beheerst door Nederlands recht.

Algemene Voorwaarden – ABUS Nederland B.V.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Nakoming en extra garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst:
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer:: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  ABUS Nederland B.V.
  Ekkersrijt 1311
  5692 AJ SON EN BREUGEL
  Telefoonnummer: 0499 477 876 (bereikbaar iedere werkdag tussen 09.00uur en 17.00uur.
  E-mailadres: 
  KvK-nummer: 32105872
  Btw-identificatienummer: NL814130537B01

  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Artikel 4 - Het aanbod
  1. Het aanbod is een uitnodiging om een koopovereenkomst te sluiten met de ondernemer in de Nederlandse taal.
  2. De ondernemer heeft het recht om haar assortiment te wijzigen en om prijzen te veranderen, zolang de consument het product nog niet heeft besteld. Na bestelling van het product komt er conform het bepaalde in artikel 5 een overeenkomst tot stand, waaraan de ondernemer en de consument zijn gebonden.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Artikel 5 - De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht
   Het herroepingsrecht, wat inhoudt dat de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden, is niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Het onderwerp van de overeenkomst op afstand betreft een product – een sleutel – dat volgens de specifieke wens van de consument wordt vervaardigd. Dit betekent dat de consument het product niet op grond van artikel 6:230o BW kan ontbinden.

  Artikel 7 - De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 9 - Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 10 - Betaling
  1. De consument is verplicht om de verschuldigde koopprijs te betalen aan de ondernemer.
  2. Betaling kan plaats vinden via de door de ondernemer op haar website aangeboden betalingssystemen.

  Artikel 11 - Klachtenregeling
  1. Indien de consument een klacht heeft over de ondernemer, het door de ondernemer geleverde product of de dienstverlening van de ondernemer dan kan de consument deze klacht indienen bij de ondernemer op grond van de volgende klachtenprocedure.
  2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 12 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen gestart door de consument dienen te worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant of de rechter in de woonplaats van de consument.